Power Solution

ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ Uninterruptible Power Supply
เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (Uninterruptible Power Supply : UPS) GTi เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ RIELLO เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศอิตาลี ใช้เทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง

RIELLO เป็น UPS ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง เหมาะกับการใช้งานทุกประเภท เช่น Data Center, เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการขนส่ง (Transportation) เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการด้านการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (Uninterruptible Power Supply : UPS) โดยมีการสำรองอะไหล่ (Spare Part) แบบ 100% พร้อมทั้งทีมวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถที่ได้รับการฝึกอบรมจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง RIELLO UPS

GTi เป็นผู้ให้บริการด้านงานติดตั้งเครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาดตั้งแต่ 500VA ไปจนถึง 800KVA ให้แก่ผู้ใช้งาน คอมพิวเตอร์ทั่วไป โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายบริการ ซึ่งประกอบด้วยวิศวกรที่มี ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า พร้อมให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและให้คำแนะนำด้าน การวางระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ และการเลือกใช้ เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) ที่เหมาะสมแก่ท่านและหน่วยงานของท่าน รวมไปถึงการดูแล ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่ท่านมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทางบริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา

ประโยชน์จากระบบ เครื่องสำรองไฟ (UPS)

เครื่องสำรองไฟ (UPS) สามารถช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อันสาเหตุเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติได้ เช่น จากความบกพร่องของระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าเอง หรือมีเหตุการณ์จากธรรมชาติ ได้แก่ เกิดจากฝนตกฟ้าคะนอง พายุฝน หรือเกิดจากการมีรบกวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารที่ใช้กระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ ฯลฯ ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติในแต่ละประเภท อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆได้ โดย UPS จะทำหน้าที่ป้องกัน ดังนี้

 • จ่ายพลังงานเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรอง(UPS) ให้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเกิดไฟดับ หรือไฟตก เพื่อให้มีเวลาสำหรับการ Save ข้อมูล และไม่ทำให้ floppy disk และ hard disk เสีย หรือชุด Control, CPU เกิดเสียหาย
 • ปรับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเกิดปัญหาทางไฟฟ้า เช่น ไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน เป็นต้น
 • ป้องกันสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าที่สามารถสร้างความเสียหายต่อข้อมูล และอุปกรณ์ไฟฟ้าได้

Our ProductRiello Sentryum UPS : 20 kVA/20kWRiello Master HP UPS : 100 – 600 kVA


Riello Multi Sentry UPS : 10-200 kVA


Riello Multi Power UPS : 42 – 294 kW

Our Service


เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) คือหนึ่งอุปกรณ์ในระบบการส่งจ่ายที่มีความสำคัญที่สุดอีกระบบหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองในกรณีที่กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับเพื่อให้หน่วยงานต่างๆมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง

ข้อควรคำนึงในการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 • สถานที่ติดตั้ง (Location) พิจารณาถึงทิดทางลมที่ไหลเวียนเข้าและออกจากห้อง ต้องห่างจากสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละออง สารเคมีสิ่งสกปรก  ต่างๆ และความชื้นสูง
 • การออกแบบห้อง (Room Layout) ปกติ ต้องมีพื้นที่รอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างน้อย 1.5-2 เมตร รอบเครื่องสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมๆ กับพื้นที่สำหรับสายไฟหลัก ท่อน้ำมัน ท่อดักลม รวมถึงท่อไอเสีย
 • การระบายอากาศ (Room Ventilation) ต้องมีการระบายอากาศที่ดี เพื่อระบายความร้อนสะสมในห้องและตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยอากาศจะไหลเวียนจากด้านท้ายไปด้านหน้า ต้องมีช่องลมเข้าและ ช่องลมออกที่เหมาะสมกับขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • การสร้างฐานติดตั้ง (Foundation) ต้องสามารถรับน้ำหนักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ทั้งชุด รวมทั้งแรงปฏิกิริยาที่เกิดจากการสั่นของเครื่อง ควรยกให้สูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร จากพื้น แท่นรับควรจะใหญ่กว่าฐานรับของเครื่องอย่างน้อย ด้านละ 200-400 มิลลิเมตร
 • การติดตั้งท่อไอเสีย (Exhaust pipe) ท่อไอเสียควรจะสั้น เท่าที่สภาพของสถานที่ติดตั้งจะอำนวย และให้มีจำนวนข้องอให้น้อยที่สุดในกรณีต้องเดินยาวกว่า 10 เมตร จะต้องเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ โดยขึ้นอยู่กับความยาวและจำนวนข้องอที่ใช้

ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า


 • การใช้งาน ไม่ควรใช้งานชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกินพิกัดที่ระบุไว้ในแผ่นป้าย (Name plate) ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในลักษณะชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม อย่างไรก็ตามสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถรับโหลดเกินพิกัดได้ประมาณ 10% เป็นบางขณะ
 • แรงดันไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นส่วนซึ่งผลิตกำลังไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในขณะใช้งานไม่ควรมอบหมายให้ผู้ที่มีความรู้ไม่เพียงพอเป็นผู้ควบคุมดูแล และในกรณีที่มีการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ควรตะหนักถึงแรงดันไฟฟ้าที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าดูด หรือ ไฟฟ้าชอร์ต ควรตรวจสอบระบบสายไฟและสภาพของฉนวนหุ้มสายไฟอย่างสม่ำเสมอ
 • ไอเสียเครื่องยนต์ ไอเสียของเครื่องยนต์ควรจะถ่ายเทได้สะดวกในขณะใช้งานชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้
 • ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการเติมน้ำมันในขณะชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงาน การอาร์คหรือสปาร์คของไฟฟ้าอาจทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงติดไฟได้
 • แบตเตอรี่ พึงระมัดระวังก๊าซที่เกิดจากการชาร์จ และดิสชาร์จของแบตเตอรี่ การตรวจดูระดับน้ำกลั่นในแต่ละเซลล์ การถอดสายขั้ว แบตเตอรี่ให้ถอดขั้วลบออกก่อนเสมอ และการใส่ขั้วแบตเตอรี่ให้ใส่ขั้วลบหลังสุด เพื่อหลีกเลี่ยงการอาร์คหรือลัดวงจรจากการพลั้งมือในขณะขันสกรู
 • เครื่องยนต์สตาร์ตอัตโนมัติ ในกรณีที่ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีอุปกรณ์ออโตเมติค ทรานสเฟอร์สวิตช์ (Automatic Transfer Switch) เป็นส่วนประกอบเพื่อควบคุมการสตาร์ตเครื่องยนต์และจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ให้พึงระมัดระวังการสตาร์ตเครื่องยนต์อัตโนมัติโดยไม่รู้ตัว เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าว ในการตรวจสอบหรือแก้ไขชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จึงควรปิดสวิตช์ชุดควบคุมดังกล่าวพร้อมกับปลดสายออกจากขั้วแบตเตอรี่ด้วย
 • การตรวจซ่อมในขณะเดินเครื่อง พึงระมัดระวังส่วนที่หมุนหรือทำงานด้วยความเร็วรอบสูงการพลาดพลั้งอาจเป็นอันตรายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะบางส่วนได้
 • การต่อสาย การต่อสายชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าควรกระทำเป็นลำดับขั้น คือดับเครื่องก่อนทำการต่อสาย ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วจึงเดินเครื่องใหม่ การต่อสายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีขั้วต่อสายหรือ ขั้วเสียบที่ปลอดภัย ควรปิดวงจรเบรกเกอร์ก่อนทำการต่อสายตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจึงเปิดวงจรเบรคเกอร์เพื่อใช้งาน

Our Partner

รางปลั๊กไฟอัจฉริยะ (Power Distribution Unit : PDU)

PDU (Power Distribution Unit) คือ อุปกรณ์ควบคุมและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งภายในตู้ Rack ภายในห้อง Data Center โดยผลิตภัณฑ์ PDU (Power Distribution Unit) เป็นรางปลั๊กไฟอัจฉริยะ (Intelligent PDU) ที่นอกจากจะสามารถใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ต่างๆ แล้ว ยังสามารถแสดงสถานะการใช้พลังงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งภายในตู้ Rack ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ การบริหารจัดการพลังงานของแต่ละอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงเข้ากับ Output ของรางปลั๊กไฟอัจฉริยะ (Intelligent PDU) อีกด้วย ทั้งสามารถนำค่าที่แสดงไปทำการประมวลผลเพื่อคำนวณค่า Power Usage Effectiveness (PUE) ซึ่งเป็นมาตรฐานการชี้วัดความคุ้มค่าของการใช้พลังงานไฟฟ้าใน Data Center ได้

PDU (Power Distribution Unit) เป็นชนิด Single Phase สำหรับต่อพ่วงไฟฟ้าจากเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) สามารถตรวจสอบสถานะการใช้พลังงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งภายในตู้ Rack ด้วยจดแสดงผลชนิด LCD

คุณสมบัติรางปลั๊กไฟอัจฉริยะ
รางปลั๊กผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง สามารถทนความร้อนสูงถึง 55 องศาเซลเซียส มีระบบตัดไฟอัตโนมัติหากมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเกินกำหนด โดยรางปลั๊กไฟอัจฉริยะ มีรายละเอียดดังนี้

ช่องต่อสายด้าน Input

:

Plug style IEC60309, IP44 – 16A/32A 250VAC

ช่องต่อสายด้าน Output

:

10A 250VAC, Style IEC320 C13

Software ระบบการบริหารจัดการ

               ผลิตภัณฑ์ PDU (Power Distribution Unit) มี Software การบริหารจัดการที่ช่วยในการดูภาพรวมการใช้พลังงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงเข้ากับ Output ของรางปลั๊กไฟอัจฉริยะ (Intelligent PDU) ที่ติดตั้งภายในตู้ Rack โดยการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ดูแล (Admin) สามารถบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ไฟฟ้าเกินกำหนด เป็นเหตุทำให้เกิดศูนย์คอมพิวเตอร์ล่ม (Downtime) และป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ได้สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์